Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Lovaszki – Fotografia Rodzinna („My”) danych osobowych Użytkowników („Ty”) witryny www.lovaszki.pl
Szanujemy Twoją prywatność i w związku z tym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, abyś wiedział, w jakim zakresie Twoje dane osobowe są przetwarzane, w tym abyś mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzystasz z moich usług.

1. Kto jest administratorem
Administratorem danych osobowych jest Lovaszki – Fotografia Rodzinna z siedzibą w Warszawie.

2. Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzasz wypełnić formularz oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem i świadczeniem usług przez nas oferowanych („Usługi”).

3. Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
– Świadczenie usług
– Przygotowanie oraz realizacja zawartej umowy
– Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych: Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

5. Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
– brak możliwości wypełnienia formularza
– brak możliwości korzystania z usług
– brak możliwości zawarcia umowy

6. Okres przetwarzania danych
Twoje dane będę przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą między nami umową;
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

7. Prawo do informacji i sprzeciwu
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

8. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

– dostawca oprogramowania potrzebnego do utrzymania strony internetowej
– podmiot realizujący dostawę towarów
– dostawca płatności
– biuro księgowe
– hostingodawca
– podmiot zapewniający usługi marketingowe
– podmiot zapewniający usługi statystyczne
– odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

9. Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

10. Polityka Cookies

Strona internetowa www.lovaszki.pl wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies to przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik łączy się z witryną www.lovaszki.pl, w sposób tymczasowy lub trwały, drobne pliki tekstowe.
Urządzenie w rozumieniu niniejszych uregulowań to mobilne bądź stacjonarne elektroniczne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową, służące Użytkownikowi do łączenia się i korzystania ze stroną internetową www.lovaszki.pl.
Strona internetowa www.lovaszki.pl może wykorzystywać dwa rodzaje plików cookies tj:
pliki cookies trwałe,
pliki cookies sesyjne.
Pliki cookies trwałe są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu zarówno podczas trwania sesji przeglądarki jak i po jej zakończeniu, a ich usunięcie możliwe jest jedynie przez odpowiednie czynności Użytkownika.
Pliki cookies sesyjne są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu jedynie podczas trwania sesji przeglądarki, a po jej zakończeniu zostają z niego samoistnie usunięte.
Pliki cookies używane na stronie www.lovaszki.pl są całkowicie bezpieczne dla Użytkowników. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się na Urządzenie żadnego niechcianego oprogramowania bądź wirusów.
Każdy z Użytkowników ma możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej na Urządzeniu, z którego korzysta.
Czynność opisana w ust. 9 skutkować może problemami w prawidłowym korzystaniu ze strony internetowej www.lovaszki.pl

11. Kontakt z Administratorem
W każdej chwili masz możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres fotolovaszki@gmail.com

12. Zmiany polityki
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na tej stronie.